Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΞ7Μ-ΦΑΤ - Θέμα : «Παροχή οδηγιών για τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών»


Θέμα : «Παροχή οδηγιών για τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών» 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του  Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ 
(υπ’αριθμ.1233/11-4-12 Υπουργική απόφαση και σχετικό το υπ’αριθμ.20768/27-4-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας),  σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες αναλωσίμου υγειονομικού υλικού ή  επιπλέον  δαπάνες από τις ορισθείσες ως μέγιστες στον Κανονισμό, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα καθώς και εγκριτική απόφαση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής ή του Α.Υ.Σ.
Επειδή: 
α) Με το υπ’αριθμ.554/14-12-11 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ,  «για όλες τις Υγειονομικές επιτροπές των εντασσομένων ασφαλιστικών οργανισμών στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να παραταθεί η θητεία τους μέχρι τη συγκρότηση  των αντίστοιχων Υγειον.Επιτρ.του ΕΟΠΥΥ και να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις ίδιες συνθέσεις εφαρμόζοντας τον Ενιαίο Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, μέχρι την πλήρη λειτουργία του»
β) Με το υπ’αριθμ.Γ32/1382/22-12-11 έγγραφο, σε εναρμόνιση με το παραπάνω έγγραφο, «όλες οι Υγειονομικές Επιτροπές που ήδη λειτουργούν, θα εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους και μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συγκρότηση των αντίστοιχων Υγ/κών Επιτροπών από τον ΕΟΠΥΥ» και 
γ) Με την υπ’αριθμ.36 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΕΟΠΥΥ παρατάθηκε η λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών για πέντε μήνες έως 7-7-12 τα περιστατικά ασφαλισμένων που αιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες θα εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ενταχθέντων ταμείων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
      Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Δεν υπάρχουν σχόλια: