Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Γνωμάτευση Ιατρού Νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Νοσοκομείου ΙΚΑ που θα βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από Νεφρική Ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το Νεφρολόγο Ιατρό και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος. 
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Βεβαίωση κλινικής όπου κάνει αιμοκάθαρση ο ασθενής 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι: 
   α) Ο ασθενής δε λαμβάνει επίδομα από άλλη Νομαρχία η άλλη Δ/νση της Νομαρχίας Αθηνών
   β) Ποιος είναι ο ασφαλιστικός του φορέας
   γ) Αν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος 
   δ) Ποια είναι η μόνιμη κατοικία του 
   ε) Ποίον ορίζει αντιπρόσωπο του 
5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου Αγροτικής Τράπεζας στο όνομα του δικαιούχου.

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται 
1. Αίτηση
2. Ιατρική γνωμάτευση του μεταμοσχευτικού κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του μεταμοσχευτικού κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του ιδρύματος.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή 
Πιστοποιητικό Γέννησης (αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
4. Αριθμός Λογαριασμού ΑΤΕ
5. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής αρχής στην οποία βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος βρίσκεται στη ζωή και ότι αυτός που ενεργεί για λογαριασμό του είναι μέλος της οικογένειας στην οποία διαμένει

Δεν υπάρχουν σχόλια: